Partnerzy.

Globalne stowarzyszenie, działające na rzecz rozwoju elektromobilności i promocji interoperacyjności opartej na systemie CCS (Combined Charging System) jako światowym standardzie ładowania.

Inicjatywa Pojazdów Elektrycznych Global EV Pilot City Programme EVI-PCP ma na celu zbudowanie sieci co najmniej miast na całym świecie w celu promowania mobilności elektrycznej. Główne filary programu to ułatwienie wymiany informacji między miastami i zachęcanie do powielania najlepszych praktyk, na przykład poprzez webinaria i warsztaty. Innym ważnym elementem jest wykorzystanie sieci do budowania na doświadczeniach zdobytych podczas tworzenia wyników analitycznych i raportów, aby pomóc miastom i innym interesariuszom uczyć się z wcześniejszych doświadczeń miast członkowskich.

Inicjatywa EVI – PCP jest koordynowana wspólnie przez International Energy Agency i Shanghai International Automobile City (SIAC)

Organizacja międzynarodowa z siedzibą w Paryżu, afiliowana przy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

Do celów IEA należy między innymi promocja i rozwój alternatywnych źródeł energii, racjonalnych polityk energetycznych, a także wielonarodowej współpracy w zakresie technologii energetycznych. Do prac Agencji należą również badania, rozwój i wprowadzenie na rynek nowych technologii związanych z energetyką – szczególnie technologii związanych z odnawialnymi źródłami energii oraz ze współpracą międzynarodową. IEA stanowi też podstawowe źródło statystyczne jako instytucja stale śledząca aktualną sytuację na międzynarodowych rynkach paliwowych i energetycznych.

Inicjatywa EVI – PCP jest koordynowana wspólnie przez International Energy Agency i Shanghai International Automobile City (SIAC)

Międzynarodowa Izba Handlowa reprezentuje interesy biznesowe na najwyższych szczeblach międzyrządowego podejmowania decyzji, czy to w Światowej Organizacji Handlu, Organizacji Narodów Zjednoczonych czy G20 – zapewniając, że głos biznesu jest słyszalny.

Łączy sektor publiczny i prywatny na potrzeby każdego interesariusza zaangażowanego w globalny handel. ICC odgrywa kluczową rolę w skalowaniu szeroko zakrojonych działań na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju i ma długą historię formułowania dobrowolnych zasad, według których na co dzień prowadzona jest działalność – od uznanych na całym świecie reguł Incoterms® do UCP 600 Uniform Customs and Practice for Documentary Credit.
Organizacja międzynarodowa z siedzibą w Paryżu, afiliowana przy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

Do celów IEA należy między innymi promocja i rozwój alternatywnych źródeł energii, racjonalnych polityk energetycznych, a także wielonarodowej współpracy w zakresie technologii energetycznych. Do prac Agencji należą również badania, rozwój i wprowadzenie na rynek nowych technologii związanych z energetyką – szczególnie technologii związanych z odnawialnymi źródłami energii oraz ze współpracą międzynarodową. IEA stanowi też podstawowe źródło statystyczne jako instytucja stale śledząca aktualną sytuację na międzynarodowych rynkach paliwowych i energetycznych.

Inicjatywa EVI – PCP jest koordynowana wspólnie przez International Energy Agency i Shanghai International Automobile City (SIAC)

Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii (PSME) działa na rzecz rozwoju magazynowania energii oraz energetyki rozproszonej w Polsce. Aktywnie wspiera rozwój branży uczestnicząc w pracach legislacyjnych związanych z energetyką i magazynowaniem energii. Ponadto integruje środowiska szeroko zainteresowane wdrażaniem nowoczesnych technologii, ochroną środowiska i rozwojem energetyki oraz promuje magazyny energii.

Portal Movilidad to medium cyfrowe specjalizujące się w zrównoważonej mobilności, które zajmuje się kompleksowym i transparentnym przekazem wiedzy o branży w Ameryce Łacińskiej.
Portal informacyjny działa ze wszystkimi kanałami rozpowszechniania udostępnianymi przez sieci społecznościowe: Facebook, Linkedin, Instagram, Twitter i określone grupy WhatsApp, zwielokrotniając wpływ publikowanych codziennie artykułów prasowych.
Portal Mobility jest połączony z najnowszymi technologiami cyfrowymi; korzysta z zasobów audiowizualnych i graficznych, które zapewniają niezbędne wsparcie dla rozpowszechniania treści. Tekst i wideo, słowo i obraz są sprzężone, tworząc unikalny i jakościowy styl.
Specyficzne medium do omawiania teraźniejszości i przyszłości mobilności w Ameryce Łacińskiej.
Wszyscy gracze w branży mają swoją przestrzeń do rozpowszechniania poglądów na temat czystszego i bardziej zrównoważonego społeczeństwa.