Partnerzy.

Globalne stowarzyszenie, działające na rzecz rozwoju elektromobilności i promocji interoperacyjności opartej na systemie CCS (Combined Charging System) jako światowym standardzie ładowania.

Inicjatywa Pojazdów Elektrycznych Global EV Pilot City Programme EVI-PCP ma na celu zbudowanie sieci co najmniej miast na całym świecie w celu promowania mobilności elektrycznej. Główne filary programu to ułatwienie wymiany informacji między miastami i zachęcanie do powielania najlepszych praktyk, na przykład poprzez webinaria i warsztaty. Innym ważnym elementem jest wykorzystanie sieci do budowania na doświadczeniach zdobytych podczas tworzenia wyników analitycznych i raportów, aby pomóc miastom i innym interesariuszom uczyć się z wcześniejszych doświadczeń miast członkowskich.

Inicjatywa EVI – PCP jest koordynowana wspólnie przez International Energy Agency i Shanghai International Automobile City (SIAC)

Organizacja międzynarodowa z siedzibą w Paryżu, afiliowana przy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

Do celów IEA należy między innymi promocja i rozwój alternatywnych źródeł energii, racjonalnych polityk energetycznych, a także wielonarodowej współpracy w zakresie technologii energetycznych. Do prac Agencji należą również badania, rozwój i wprowadzenie na rynek nowych technologii związanych z energetyką – szczególnie technologii związanych z odnawialnymi źródłami energii oraz ze współpracą międzynarodową. IEA stanowi też podstawowe źródło statystyczne jako instytucja stale śledząca aktualną sytuację na międzynarodowych rynkach paliwowych i energetycznych.

Inicjatywa EVI – PCP jest koordynowana wspólnie przez International Energy Agency i Shanghai International Automobile City (SIAC)

Międzynarodowa Izba Handlowa reprezentuje interesy biznesowe na najwyższych szczeblach międzyrządowego podejmowania decyzji, czy to w Światowej Organizacji Handlu, Organizacji Narodów Zjednoczonych czy G20 – zapewniając, że głos biznesu jest słyszalny.

Łączy sektor publiczny i prywatny na potrzeby każdego interesariusza zaangażowanego w globalny handel. ICC odgrywa kluczową rolę w skalowaniu szeroko zakrojonych działań na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju i ma długą historię formułowania dobrowolnych zasad, według których na co dzień prowadzona jest działalność – od uznanych na całym świecie reguł Incoterms® do UCP 600 Uniform Customs and Practice for Documentary Credit.
Organizacja międzynarodowa z siedzibą w Paryżu, afiliowana przy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

Do celów IEA należy między innymi promocja i rozwój alternatywnych źródeł energii, racjonalnych polityk energetycznych, a także wielonarodowej współpracy w zakresie technologii energetycznych. Do prac Agencji należą również badania, rozwój i wprowadzenie na rynek nowych technologii związanych z energetyką – szczególnie technologii związanych z odnawialnymi źródłami energii oraz ze współpracą międzynarodową. IEA stanowi też podstawowe źródło statystyczne jako instytucja stale śledząca aktualną sytuację na międzynarodowych rynkach paliwowych i energetycznych.

Inicjatywa EVI – PCP jest koordynowana wspólnie przez International Energy Agency i Shanghai International Automobile City (SIAC)

Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii (PSME) działa na rzecz rozwoju magazynowania energii oraz energetyki rozproszonej w Polsce. Aktywnie wspiera rozwój branży uczestnicząc w pracach legislacyjnych związanych z energetyką i magazynowaniem energii. Ponadto integruje środowiska szeroko zainteresowane wdrażaniem nowoczesnych technologii, ochroną środowiska i rozwojem energetyki oraz promuje magazyny energii.

Portal Movilidad to medium cyfrowe specjalizujące się w zrównoważonej mobilności, które zajmuje się kompleksowym i transparentnym przekazem wiedzy o branży w Ameryce Łacińskiej.
Portal informacyjny działa ze wszystkimi kanałami rozpowszechniania udostępnianymi przez sieci społecznościowe: Facebook, Linkedin, Instagram, Twitter i określone grupy WhatsApp, zwielokrotniając wpływ publikowanych codziennie artykułów prasowych.
Portal Mobility jest połączony z najnowszymi technologiami cyfrowymi; korzysta z zasobów audiowizualnych i graficznych, które zapewniają niezbędne wsparcie dla rozpowszechniania treści. Tekst i wideo, słowo i obraz są sprzężone, tworząc unikalny i jakościowy styl.
Specyficzne medium do omawiania teraźniejszości i przyszłości mobilności w Ameryce Łacińskiej.
Wszyscy gracze w branży mają swoją przestrzeń do rozpowszechniania poglądów na temat czystszego i bardziej zrównoważonego społeczeństwa.

Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) jest jednostką badawczą prowadzącą interdyscyplinarne badania naukowe nad funkcjonowaniem i efektywnością systemu edukacji w Polsce. Instytut uczestniczy w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych i wdrożeniowych, przygotowuje raporty, ekspertyzy oraz pełnimy funkcje doradcze. Wspierając szeroko rozumianą politykę i praktykę edukacyjną. Instytut promuje stosowanie zasady podejmowania decyzji w oparciu o wyniki badań, a szczególnie do tych, których wyniki mogą zostać wykorzystane w polityce edukacyjnej, zarówno na szczeblu krajowym, jak i regionalnym.

Drive to Zero ma na celu przyspieszenie wzrostu globalnej przestrzeni pojazdów użytkowych o zerowej i bliskiej zerowej emisji (ZE), aby technologia ZE stała się komercyjnie konkurencyjna do 2025 r. i zdominowała do 2040 r. w określonych segmentach pojazdów i regionach.
Drive to Zero opiera się na strategii technologicznej na rzecz zmian zwanej Strategią Beachhead — strategii, która identyfikuje segmenty rynku pojazdów użytkowych, w których technologie zerowe i bliskie zera mają największe szanse powodzenia i pomagają napędzać wzrost w innych segmentach.

Polska Agencja Inwestycji i Handlu wspiera inwestorów w procesie wejściu na polski rynek. Pomaga w pokonywaniu procedur administracyjnych dotyczących konkretnych przedsięwzięć, opracowaniu rozwiązań prawnych, znalezieniu odpowiedniej lokalizacji oraz wiarygodnych partnerów i dostawców. W tym celu PAIH stworzył sieć Regionalnych Centrów Obsługi Inwestora - COI w całej Polsce. Misją Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu jest również kreowanie pozytywnego wizerunku Polski w świecie oraz promocja polskich produktów i usług.

Sieć Badawcza Łukasiewicz to jedna z największych sieci badawczych w Europie składająca się z 22 instytutów a w nich 4500 naukowców i inżynierów, którzy tworzą innowacyjne rozwiązania, pozwalające uzyskać przewagę w biznesie. W ramach porozumienia Łukasiewicz "ORGMASZ" - PIRE wykorzystany zostanie potencjał sieci w zakresie transferu nauki i wiedzy w obszarze elektromobilności. Strony planują wspólne upowszechnianie innowacji i wyników prac B+R+I realizowanych w sektorze elektromobilności, a także partnerstwo w krajowych i międzynarodowych projektach badawczo-rozwojowych.

United Nations Global Compact to największa na świecie inicjatywa zrzeszająca biznes działający na rzecz zrównoważonego rozwoju. UN Global Compact jest integralną częścią systemu ONZ z centralą w Nowym Jorku, działającą w ponad 160 krajach i zrzeszająca ponad 22 tys. członków.

European Clean Trucking Alliance napędza rozwój, wdrażanie i wspieranie przyszłościowych polityk, programów i inicjatyw w celu stworzenia ekosystemu, który pozwoli odejść od pojazdów napędzanych paliwami kopalnymi na rzecz bezemisyjnych samochodów dostawczych i ciężarowych.

Ogólnopolskie Mistrzostwa Mechaników to wyjątkowy projekt. To przedsięwzięcie, które łączy uczniów, nauczycieli, szkoły i liderów branży motoryzacyjnej. Wspaniali, pełni energii i pasji Uczestnicy. Organizatorami Ogólnopolskich Mistrzostw Mechaników są V8 Team, Międzynarodowe Targi Poznańskie oraz Fundacja Akademia Młodego Mechanika, zrzeszająca ekspertów, przedstawicieli organizacji branżowych i firm współpracujących na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz promujących rozwój edukacji technicznej.

PIRE i V8 Team – rozpoczynają strategiczną współpracę, której celem jest edukacja młodych ludzi w zakresie elektromobilności i gospodarki wodorowej. PIRE będzie wspierać młodych mechaników na każdym etapie kształcenia – zarówno w trakcie przygotowań do Ogólnopolskich Mistrzostw Mechaników, jak i w szkołach, w których zdobywają wiedzę na co dzień.