10 tysięcy kilometrów dobrej energii

Elektromobilność jest skutecznym narzędziem dekarbonizacji transportu, dlatego już po raz trzeci odbywa się wyprawa The eMobi Road to COP, która promuje wkład Polski
w rozwój zeroemisyjnego transportu na świecie, a także to że samochody elektryczne mogą służyć również jako środek transport na dalekie odległości.

Tegoroczna edycja pod nazwą 10 tysięcy kilometrów dobrej energii ma na celu przejechania jak najdłuższego dystansu pojazdami zeroemisyjnymi, a przez to wsparcie inicjatyw charytatywnych.

10 Thousand kilometres of Good Energy

Electromobility is an effective tool for decarbonizing transport, which is why the expedition of The eMobi Road to COP, which promotes Poland’s contribution, is taking place for the third time. The development of zero-emission transport in the world and the fact that electric cars can also be used as a means of long-distance transport.

This year’s edition, called 10,000 kilometres of Good Energy, aims to drive the longest possible distance in zero-emission vehicles and thereby support charitable initiatives.

Światowy Dzień Elektromobilności

Działający wspólnie na rzecz realizacji zobowiązań Porozumienia Paryskiego oraz rozwoju elektromobilności na świecie, wnosimy o ustanowienie: Światowego Dnia Elektromobilności w dniu 25 września w rocznicę przyjęcia Celów Zrównoważonego Rozwoju Agendy 2030 przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Wierzymy w siłę międzynarodowego partnerstwa w osiągnięciu zerowej emisji netto poprzez bezpieczne transformacje oparte na ścisłej współpracy między krajami. Wspólnie zjednoczymy wszystkie siły, by zmienić oblicze publicznego i prywatnego transportu oraz osiągnąć cele, do których zobowiązaliśmy się w Porozumieniu Paryskim. Jesteśmy przekonani, że ustanowienie globalnego święta będzie miało wpływ na efekt „śnieżnej kuli” i pomoże wzmocnić działania pracodawców oraz przedstawicieli rządów na całym świecie na rzecz pobudzenia gospodarki i ekologicznej odbudowy po pandemii na szczeblu międzynarodowym, krajowym i regionalnym.
Inicjatorem ustanowienia święta jest Polska Izba Rozwoju Elektromobilności (PIRE).

World Electromobility Day

Acting jointly for the implementation of the obligations of the Paris Agreement and the development of electromobility in the world, we request the establishment of: World Electromobility Day on September 25th, the anniversary of the adoption of the Sustainable Development Goals of the 2030 Agenda by the United Nations. We believe in the power of an international partnership to achieve zero net emissions through secure transformations based on close cooperation between countries. Together, we will join forces to change the face of public and private transport and to achieve the goals we committed to in the Paris Agreement. We believe that the establishment of a global holiday will have an impact on “the snowball effect” and help strengthen the efforts of employers and government representatives around the world to stimulate the economy and ecological recovery from the pandemic at international, national and regional levels.
The initiator of the celebration is the Polish Chamber of Electromobility Development (PIRE).

The eMobi Road to COP26

To ponad 10 000 km do przejechania samochodami elektrycznymi między miastami goszczącymi COP: Warszawa – Katowice – Glasgow oraz Rzym jako partnera tegorocznej konferencji klimatycznej. Rasa obejmuje europejskie stolice jak: Praga, Wiedeń, Bratysława, Budapeszt, Lubljana, Rzym, Watykan, Berlin, Bruksela i Londyn.

Poprzez realizację projektu chcemy podkreślić również wkład Polski w transformację klimatyczną, która została wypracowana podczas konferencji klimatycznej COP24 w Katowicach.

Driving Change Together

Wspólna inicjatywa Polski i Wielkiej Brytanii, która zwraca uwagę na rolę zeroemisyjnego transportu w transformacji sektora transportu, aby osiągnąć cele klimatyczne i budować lepszą przyszłość.

Just Transition and Solidarity

To jeden z efektów COP24 – sprawiedliwa transformacja regionów, które w wyniku dekarbonizacji sektora energetycznego będą przechodzić głębokie zamiany, to również rola elektromobilności jako koła zamachowego dla zmian gospodarki w regionach,

Podczas trwania projektu będziemy zbierać podpisy reprezentantów krajów, miast i regionów, organizacji pozarządowych, mediów a także innych osób, którzy poprą ideę ustanowienia Światowego Dnia Elektromobilności przez ONZ.

W trakcie pierwszej edycji, podczas trasy i na finale na konferencji COP25 Madrycie wzięło udział blisko 1.000 uczestników oraz  5.000 odbiorców komunikacji.

Zakładamy, że tegoroczna edycja powtórzy osiągnięcia poprzedniej a podczas finału w Glasgow złożymy petycję o ustanowienie Światowego Dnia Elektromobilności przez ONZ na Szczycie Klimatycznym Glasgow COP26 na ręce Podsekretarza ONZ ds. klimatu.

„The eMobi Road to COP26” została objęta Patronatem Honorowym Ministra Klimatu i Środowiska, Ministra Infrastruktury oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

The eMobi Road to COP26

That’s over 10,000 km to be driven in electric cars between the COP host cities: Warsaw – Katowice – Glasgow and Rome as a partner of this year’s climate conference. The route includes European capitals such as Prague, Vienna, Bratislava, Budapest, Ljubljana, Rome, Vatican City, Berlin, Brussels and London.

Through the project, we also want to highlight Poland’s contribution to the climate transformation, which was worked out during the COP24 climate conference in Katowice.

Driving Change Together

This is a collaborative initiative between Poland and the UK which highlights the role of zero emission transport in transforming the transport sector to achieve climate goals and build a better future.

Just Transition and Solidarity

This is one of the outcomes of COP24 – the just transformation of regions that will undergo profound changes as a result of the decarbonisation of the energy sector, and the role of electromobility as a driving force for economic change in the regions,

During the project we will collect signatures from representatives of countries, cities and regions, NGOs, the media and others to support the idea of a UN World Electromobility Day.

During the first edition, in 2019, nearly 1,000 participants and 5,000 communication recipients took part during the tour and at the finale at COP25 Madrid.

We assume that this year’s edition will repeat the achievements of the previous one and, during the final in Glasgow, we will petition for the establishment of a World Electromobility Day by the UN at the Glasgow COP26 Climate Conference to the UN Under-Secretary for Climate Affairs.

„The eMobi Road to COP26” has received the Honorary Patronage of the Minister of Climate and Environment of Poland, the Minister of Infrastructure of Poland and the National Fund for Environmental Protection and Water Management.

Deklaracja /

Declaration

ustanowienia Światowego Dnia Elektromobilności / to establish World Electromobility Day