KLAUZULA INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORMACYJNA:

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO informuję, że:

Administratorem Pana(-i) danych osobowych jest Stowarzyszenie Polska Izba Rozwoju Elektromobilności
z siedzibą w Zielonej Górze (66-002) przy ulicy Nowy Kisielin – Rozwojowa 7A, z którym można kontaktować się mailowo za pośrednictwem adresu: biuro@pire.pl .

Podstawą prawną przetwarzania Pana(-i) danych osobowych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a), wyrażona poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego oraz oznaczenie odpowiednich zgód zawartych w formularzu, a także niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w zakresie promocji – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Dane Osobowe mogą być przekazane osobom upoważnionym przez Administratora oraz podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzania danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartych umów.

Pana-(i) dane osobowe będą przetwarzane przez okres organizacji wydarzenia, a także przez okres przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w konkursie oraz, w przypadku wyrażenia zgody, na czas nieokreślony w ramach realizacji celów statutowych stowarzyszenia.

W związku z przetwarzaniem Pana(-i) danych osobowych przysługują Panu(-i) następujące uprawnienia:

  1. a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
  2. b) prawo do żądania sprostowania swoich danych osobowych w przypadku, gdy dane są niekompletne lub niezgodne z rzeczywistością,
  3. c) prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym)
  4. d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
  5. e) prawo do przenoszenia swoich danych osobowych
  6. f) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
  7. g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  8. h) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2
    00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału wydarzeniu.