Wsparcie zakupu lub leasingu pojazdów zeroemisyjnych kategorii N2 i N3

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawił projekt programu priorytetowego „Wsparcie zakupu lub leasingu pojazdów zeroemisyjnych kategorii N2 i N3”

Celem programu jest uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez dofinansowanie inwestycji polegających na obniżeniu zużycia paliw emisyjnych w transporcie.

Nabór wniosków odbywać się będzie w trybie ciągłym w latach 2024-2028 lub do wyczerpania alokacji. Beneficjentami są przedsiębiorcy.

Kwota dofinansowania zależna jest od wielkości przedsiębiorstwa (od 30% do 60% kosztów kwalifikowanych pomniejszonych o koszt inwestycji referencyjnej, nie więcej niż: 400 tys. zł na jeden pojazd zeroemisyjny kategorii N2 i 750 tys. zł na jeden pojazd zeroemisyjny kategorii N3.)

Wszystkie informacje na temat projektu znajdują się na stronie WFOŚiGW.